Disclaimer

Hits: 9098

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

Vliegersport.info: de bevoeg Vliegersport.info van de webpagina;
gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
 u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Vliegersport.info spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Vliegersport.info verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
Vliegersport.info is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
Vliegersport.info mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Vliegersport.info is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
Behoudens deze disclaimer, is Het Vliegerteam niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
Vliegersport.info behoudt het recht om toestemming te weigeren voor het gebruik van matriaal op websites van derde.
Voor het gebruik van teksten, beeldmateriaal en overige. Dient u toestemming te vragen aan Vliegersport.info. En daarbij de bron te vermelden met link als u er gebruik van mag maken.
Hotlinking is niet toegestaan (b.v. afbeeldingen). Hotlinking is diefstal van dataverkeer dat op zijn beurt weer extra kosten met zich mee kan brengen. Vliegersport.info zal dan indien dat het geval is de desbetreffende persoon er op aanspreken en eventueel een schadeclaim vorderen.
Vliegersport.info behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Vliegersport.info de toegang tot de webpagina monitoren.
Vliegersport.info behoudt het recht om advertentie's en links te weigeren die in strijd zijn met de wet, discriminerend zijn of die pornografische beelden/informatie bevatten. De betaalde kosten zullen dan ook niet terug betaald worden en daarover valt niet te discussiëren.

U zal Vliegersport.info, diens teamleden, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Partnerschap

Op de site zijn diverse partners die hun producten/diensten  via onze site aanbieden. Vliegersport.info is niet aansprakelijk voor de inhoud van de door hun aangeboden producten/diensten.

Partner links

Om een partner link te kunnen plaatsen moet u eerst een link naar onze website plaatsen op uw website. Zodra dat is gedaan dan zal de link op onze site automatisch weergegeven worden. Regelmatig zal het systeem controleren of de link naar onze website nog op uw site staat. Als die niet meer gevonden wordt zal uw link niet meer getoont worden.

Partner link plaatsen zonder een link terug naar onze site

Het is ook mogelijk om een link te plaatsen zonder een link terug. Hiervoor zal éénmalig een vergoeding voor betaald moeten worden.

Waar moet een partner link aan voldoen?

  • de link moet gerelateerd zijn aan de vliegersport
  • links naar erotisch getinten, ilegale websites,zijn niet toegestaan. Ook wat in strijd is met de Nederlandse wetgeving.


Voldoet de link niet aan de hierboven aangegeven voorwaardens dan zal de link zonder opgave van de rede waarom direcht verwijdert worden. Als u een link hebt geplaats tegen betaling dan zal het geld niet gerouteneerd worden. Hierover is geen discussie mogelijk